Fylker og kommuner

Pilotfylkene finner felles plattform


Publisert: 08. juli 2009
Åtte fylker, her markert i gult, er gitt status som pilotfylker for universell utforming.Åtte fylker, her markert i gult, er gitt status som pilotfylker for universell utforming.

I de åtte pilotfylkene for universell utforming arbeides det nå med å lage en felles prosjektbeskrivelse og felles plattform. Dette skal knytte det enkelte fylkets uu-arbeid til de mål og tiltak som ligger i den nasjonale handlingsplanen "Norge universelt utformet 2025".


Representanter for de åtte pilotfylkene var samlet på Gardermoen før sommerferien, og det var der det første utkastet til en felles prosjektbeskrivelse ble gjennomgått. Deltakerne tygger nå på saken, og har fått 15. august som frist for å komme med innspill.

De åtte pilotfylkene er:

  • Østfold
  • Hedmark og Oppland (som skal arbeide som "par-fylke")
  • Aust-Agder
  • Rogaland
  • Møre og Romsdal
  • Nord-Trøndelag
  • Finnmark

Deltakerlisten forteller at det var to-tre representanter fra hvert av pilotfylkene med på den første samlingen. Dessuten deltok personer fra nasjonale institusjoner, mens to av prosjektlederne i det nå fullførte pilotkommuneprosjektet - Astrid Larsen fra Stord og Hans Petter Olsen fra Gjøvik/Vestre Toten - var invitert for å ta for seg kommunenes forventninger til pilotfylkene.

De framholdt mellom annet at kommunene generelt synes å forholde seg nokså ulikt til fylkesnivået i arbeidet med universell utforming. I utgangspunktet opplever kommunene kontakten med fylkeskommunen som minst konfliktfylt, mens de gjerne holder en noe mer formell tone og ærbødig avstand til fylkesmennene.

Noen kommuner er svært aktive mens andre har nesten ingen kontakt ut over den rent formelle, sa prosjektlederne fra de nye ressurskommunene, og mener forskjellene ofte er knyttet til distriktspolitisk status.  I utgangspunktet opplever kommunene kontakten med fylkeskommunen som minst konfliktfylt.

Hensikten med samlingen på Gardermoen var å få fylkene til å drøfte og gi innspill til hverandres  prosjektplaner, og å utarbeide felles prosjektbeskrivelse for Miljøverndepartementet og pilotfylkene. Videre var det et mål å etablere kontakt mellom fylkene og departementer/statsetater som står sentralt i regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet, og å finne koblinger til andre nasjonale satsinger med tilknytning til uu.

Nedenfor finner du ledsagende plansjer til noen av foredragene på samlingen. De kan åpnes i powerpoint:

Seniorrådgiver Einar Lund fra Miljøverndepartementet ønsket velkommen og holdt innledningsforedrag om bakgrunnen for og hensikten med pilotfylkesatsingen.  Knut Christophersen fra Barne- og likestillingsdepartementet redegjorde for regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet.  Avdelingsdirektør Toril Bergerud Buene tok for seg verktøy og veiledningsmateriell for utvikling av universell utforming i kommunale planer, og ga en kort presentasjon av Deltasenteret. En sekvens på pilotfylkesamlingen ble viet nasjonale satsingsområder med tilknytning til universell utforming: Innlegg om stedsutvikling ble holdt av Grete Sildnes fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. "Helse i Plan" var temaet for Asle Moltumyr, Helsedirektoratet, mens KS-rådgiver Hans Otto Lund holdt innlegg om "Livskraftige kommuner".

Tone Rønnevig fra Statens bygningstekniske etat tok for seg tiltak K5 i regjeringens handlingsplan; kompetanseprogram for uu i kommuner og fylkeskommuner.

Den neste samlingen for pilotfylkene er lagt til Morokulien, på grensen mellom Norge og Sverige, 27. og 28. oktober.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.